Ornithoptera goliath joycei, Noakes & Talbot, 1915